TSXV UGD
LAST 0.06
OTCQX UGDIF
LAST 0.04
TSXV UGD
LAST 0.055
OTCQX UGDIF
LAST 0.0405