TSXV UGD
LAST 0.09
OTCQX UGDIF
LAST 0.07
TSXV UGD
LAST 0.085
OTCQX UGDIF
LAST 0.0689