TSXV UGD
LAST 0.07
OTCQX UGDIF
LAST 0.06
TSXV UGD
LAST 0.075
OTCQX UGDIF
LAST 0.0606